พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๖

พระธรรมเทศนาชุดที่ ๖

 1. ธรรมโอสถ :: 7 มกราคม 2551
 2. มาฆบูชาชำระจิตให้บริสุทธิ์ :: 21 กุมภาพันธ์ 2551
 3. ไม่ภาวนาก็ให้สึกไปช่วยพ่อแม่ :: 5 เมษายน 2551
 4. ความเสื่อม :: 20 เมษายน 2551
 5. ธรรมาวุธ :: 4 พฏษภาคม 2551
 6. วันวิสาขบูชา :: 19 พฏษภาคม 2551
 7. ปฏิปทาที่เหมาะสม :: 18 มิถุนายน 2551
 8. กองทัพธรรม :: 2 กรกฏาคม 2551
 9. วันอาสาฬหบูชาหลักธรรมแรกจากพระพุทธเจ้า :: 17 กรกฏาคม 2551
 10. ข้อปฏิบัติของสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา :: 18 กรกฏาคม 2551
 11. ก้อนธาตุก้อนทุกข์ :: 22 สิงหาคม 2551
 12. ความตั้งมั่นในการเพียรปฏิบัติข้อวัตร :: 30 สิงหาคม 2551
 13. การประพฤติพรหมจรรย์ของสมณเพศ :: 14 กันยายน 2551
 14. สิ่งใดซึ่งเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีทุกข์เป็นไม่มี :: 29 กันยายน 2551
 15. การปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน :: 28 พฤศจิกายน 2551
 16. เจริญสติชำระกิเลสจากจิตใจ :: 12 พฤศจิกายน 2551
 17. เป้าหมายของการปฏิบัติธรรม :: 26 พฤศจิกายน 2551

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา