พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๑๓

เสียงพระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต ชุดที่ ๑๓ 
ณ วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

 1. ใบไม้เพียงกำมือ :: ๑๔ สค.๒๕๕๘
 2. ต้นทางแห่งการละกิเลส :: ๒๘ สค.๒๕๕๘
 3. การศึกทางโลก - ทางธรรม :: ๑๒ กย.๒๕๕๘
 4. รู้จักทุกข์ แต่่ไม่เห็นทุกข์ :: ๒๗ กย.๒๕๕๘
 5. อุบายค่ายกลของกิเลส​:: ๑๒ ตค.๒๕๕๘
 6. ออกพรรษาปรารภความเพียร :: ๒๐ ตค. ๒๕๕๘
 7. องครักษ์พิทักษ์ใจ :: ๑๐ พย.๒๕๕๘
 8. วัตถุธาตุเจริญ จิตใจเสื่อม :: ๒๕ พย.๒๕๕๘
 9. เดินตามทางก็ไม่หลงทาง :: ๑๐ ธค.๒๕๕๘
 10. ปฏิปทาต้องสม่ำเสมอ :: ๒๕ ธค.๒๕๕๘
 11. สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี :: ๓๑ ธค.๒๕๕๘
 12. สติปัญญาก้าวเดิน :: ๘ มค.๒๕๕๙
 13. อสุภภายนอก อสุภภายใน :: ๒๓ มค.๒๕๕๙
 14. ธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ :: ๗ กพ.๒๕๕๙
 15. ถ่ายถอนความยุึดมั่นถือมั่น :: ๒๒ กพ.๒๕๕๙
 16. ไม่ติดสมมุติ จิตก็ถึงวิมุติ :: ๗ มีค.๒๕๕๙
 17. บารมีอ่อนกำลังใจอ่อน :: ๖ เม.ย.๒๕๕๙
 18. ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน :: ๕ พค.๒๕๕๙
 19. แก่นแท้ในคำสอน :: ๒๐ พค.๒๕๕๙
 20. แค่สมุนบริวารกิเลส :: ๑๙ มิย.๒๕๕๙
 21. ธรรมะเกิดในที่ลำบาก :: ๔ กค.๒๕๕๙
 22. ธรรมจักรตัดกิเลส :: ๔ กค.๒๕๕๙

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา