เทศน์อบรมพระ วันที่ ๒๙ พย.๒๕๕๙ เพลงของกิเลส

พระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต  เทศน์อบรมพระ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

No playlist(s)

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา