ประตูสู่มรรคผลนิพพาน

ประตูสู่มรรคผลนิพพาน

ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” หมายถึง จิตที่สงบ ดับจากความโลภ ความโกรธ ความหลงภายในดวงใจของแต่ละบุคคล เพราะพระนิพพานนนั้นเป็นความสงบอันยิ่ง หรือเป็นความสงบอันเยือกเย็น เป็นจุดมุ่งหมายที่องค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนพุทธบริษัททงหลายให้บําเพ็ญบารมีไปเพื่อสิ่งนี้ คือ ชําระจิตใจให้มีความสะอาด มีความบริสุทธิ์ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา...

พระพุทธองค์นนั้นท่านได้ชี้ทางบอกทางไว้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่เลิศที่ประเสริฐสุด สามารถที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นได้พบความสุขที่แท้จริง หรือพบความพ้นทุกข์...

ทําอย่างไรจึงทําให้จิตใจของเรานั้น ดับจากความโลภ ดับจากความโกรธ ดับจากความหลง สิ้นจากความทุกข์...

พุทธโอวาท และธรรมเทศนาบางตอนในหนังสือเล่มนี้เป็นหนทางให้ผู้ปฏิบัติจริง ปฏิบัตตรงทั้งบรรพชิตและฆราวาสได้พบความพ้นทุกข์ ได้พบความสุขที่แท้จริง

อานิสงส์ผลบญแห่งธรรมทานนี้ ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา บูชาพระคณแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์สาวก บิดามารดา และพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้ด้วย และขออนุโมทนาบญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือนี้ให้สาเร็จได้ด้วยดี ขออาราธนาคณพระศรีรัตนตรัย และบารมีธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ ได้โปรดคุ้มครองทุกท่านให้มีจิตมั่นคง มีปัญญาประจักษ์แจ้งในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทอญ

นิพานปัจโย โหตุ
คณะศิษย์ท่านพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต