งานอุทิศบูรพาจารย์-บุพการี ปี ๒๕๖๔ ณ วัดเกาะทอง

ท่านพระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต แสดงพระธรรมเทศนา ในงานประจำปีอุทิศบูรพาจารย์-บุพการี ปี ๒๕๖๔
ณ วัดเกาะทอง จ.ขอนแก่น วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น