พิธีอัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่พระราชพัชรมานิต (พระอัครเดช ถิรจิตฺโต)

 พิธีอัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่พระราชพัชรมานิต (พระอัครเดช ถิรจิตฺโต)