พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชพัชรมานิต (พระอัครเดช ถิรจิตฺโต) เจ้าอาวาส วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วันพุธที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น